Beleidsvoering

Hets B.V. profileert zich als een “Groen” bedrijf, op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het beleid van Hets B.V. erop gericht om kwaliteits-, arbo- en milieuzorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Hets B.V. het VGWM zorgsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
 • wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten
 • kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, arbo- en milieu-aspecten van de te leveren producten of diensten;
 • wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven andere risico’s;
 • wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
 • nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken;
 • zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebracht en is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
 • Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

 

Ethiek

Het is het beleid van Hets B.V. om bij het doen van zaken de grootst mogelijke integriteit te betrachten. Een reputatie van integriteit heeft nog nooit iemand kwaad gedaan en is op zich van groot belang voor de onderneming.

Medewerk(st)ers moeten ervan doordrongen zijn dat de wijze waarop resultaten worden behaald van essentieel belang is voor het imago van Hets B.V. en tevens voor de continuïteit van de relatie van Hets B.V. met haar opdrachtgevers. Ook moeten medewerk(st)ers worden aangemoedigd om open en eerlijk te zijn ten aanzien van hun chefs, accountants en collega’s met betrekking tot alle transacties.

Van even groot belang achten wij de eerlijkheid van leidinggevenden en de naleving van . beleidsverklaring, administratieve regels en procedures. Hets B.V. kan niet overleven zonder juiste boekhouding, budgetvoorstellen en economische evaluatie van projecten.

Niet naleving van het bovenstaande zal onvermijdelijk onder de aandacht van de directie worden gebracht.